Komisyonlar

Komisyonlar

BERABER GÜÇLÜYÜZ

Daha iyi bir dünya için birliktelikten doğacak potansiyellerin, bireysel istekleri ikinci planda bırakacağını düşünüyoruz. Güvenilir ve birlikte çalışılabilir ortamlar hazırlarken; ahlaki ve etik değerlere sahip çıkan iş birlikleri adına konferanslar, eğitimler ve etkinlikler düzenliyoruz. Birlikte üreten, güçlü ortaklık yapıları kuran, “ben merkezli” dünyaya kafa tutan girişimcilere fırsat veriyoruz!

Genç MÜSİAD 2021-2022 Sektör Kurulları Lansman Programı

Genç MÜSİAD’ın Türkiye’deki irtibat noktaları ile genel merkez arasındaki köprü görevi üstelenen birimimiz, bu ana göreviyle birlikte Türkiye’de şube ve temsilciliklerin açılmasına öncülük eder. Kuruluş aşamasındaki şube veya temsilciliklerin teşkilatlanmasından başlayarak aktif hâle gelene kadar irtibat hâlinde olup kuruluşlarını tamamlamak, görev tanımları arasında bulunmaktadır.

Hâlihazırda kurulu olan şubelerimizin genel merkezle irtibatını sağlamak, istek ve önerilerini değerlendirip yönetim kurulu ve icranın gündemine taşımak. Şubelerimizde yapılan programların ve toplantıların takibi ve gerektiğinde organize edilmesi, genel merkez kaynaklı Genç MÜSİAD‘ın tüm şubeleriyle ortak yapılan programların organizasyonu ve kontrolü başlıca görevleri arasındadır. Şubelerinin organizasyonlarının sağlıklı takibi için haftalık ve aylık istenen raporların takibini yapmaktadır.

3 ayda bir yapılan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantı sorumluluğu, şubelerimizin ihtiyaç ve önerilerini dinlemek için şube ziyaretleri yapıp şubenin eksikleri varsa yerinde belirleyip yerinde çözüm sunmak görevleri arasındadır.

Henüz Genç MÜSİAD’a üye olmamış veya Genç MÜSİAD benzeri ticaret odaklı gençlik STK’lerinde bulunan Genç MÜSİAD değerlerine uygun, Genç MÜSİAD’a değer katabilecek nitelikli gençliğe hitap edecek çeşitli çalışmalar gerçekleştirecektir.

 • Diğer ticaret odaklı STK’lerin üyeleriyle ilgili çalışmalar yapılması.
 • Üye adayı tanıtım toplantılarının yapılması.
 • MÜSİAD üyesi ailelerin yeni nesline Genç MÜSİAD’ı tanıtmak.
 • Genç MÜSİAD üyelerinin MÜSİAD üyeliğine geçişini sağlamak.
 • Genç MÜSİAD’a yeni katılan üyelerin en verimli olacağı çalışma grubuyla eşleştirilmesi.
 • Teknofest vb. ulusal çapta yapılan programlarda Genç MÜSİAD’ın tanıtımını yapmak (Stand, Reklam vb.)
 • Üye ilişkilerinden aldığı veriler ve birim talepleri doğrultusunda ihtiyaca yönelik üye kazanım çalışmaları yapar.

Genç MÜSİAD’ın tüm üye profilini üyelere yaptığı ziyaretlerde anketler yaparak ve mevcut üyelerinin verilerini inceleyerek ortaya çıkardığı tablolarla, Genç  MÜSİAD’ın gelişimi için üyelerin beklenti ve ihtiyaçlarını genel merkeze sunarak, çözüm yolları geliştirmeye yönelik çalışmalar yapar.

 • Üye ziyaretlerinde üyelerle yapılacak iş dünyası ve ekonomi odaklı anketler yapılması. Örn: üniversite öğrencisi, profesyonel çalışan, aile şirketi çalışanı, girişimciler gibi Genç MÜSİAD üye profilinde yer alan kitlelerin spesifik konular hakkında genel eğilimleri ölçümlenecek.
 • Tüm üyelerin iş ve ekonomi dünyasındaki ihtiyaçlarını analiz eder ve çözüm yolları sunar ayrıca diğer komiteleri elde ettiği veriler ışığında besler.
 • Çeşitli aralıklarla Genç MÜSİAD Başkanını üye gruplarıyla buluşturma.
 • Genç MÜSİAD Dost Meclisi Programlarının organize edilmesi.
 • Genç MÜSİAD üyelerine sosyalleşme becerileri kazandırılması.
 • Genç MÜSİAD Vefa Programlarının organize edilmesi.
 • Yurt içi ve yurt dışı yardım odaklı faaliyetlerin ve kampanyaların yürütülmesi.
 • Üyelerin samimiyetini ve aidiyet duygusunu artıracak kahvaltı, gezi, spor ve maneviyat odaklı programların düzenlenmesi.

Genç MÜSİAD Genel Merkez yapısındaki tüm faaliyetlerin ve projelerin genel merkez kurumsal kimliği çerçevesinde şubelerde uygulanması ve bu uygulamaların denetimine odaklanır.

• Genel merkez tarafından kararlaştırılan kural ve yükümlülüklerin şubeler tarafından yerine getirilmesini takip etmek.

• Şubelerin genel iş akışlarının ve faaliyetlerinin genel merkeze sunulacak şekilde raporlanması ve koordinatörlük tarafından yapılan şube değerlendirme kriterlerinin kontrolünü yapmak.

• Projelerin senkronize bir şekilde uygulanmasının takibini yapmak

Girişimci üyelerin bir araya gelerek ticaretin, pazarın gelişimiyle ilgili çalışmalar yapmasını ve bunun sonucu olarak ticari hayatın kalitesine katkıda bulunmayı amaçlar. Ayrıca üyelerin ticari hacmini artırmaya yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Tüm işlemlerin başladığı, projelendirmelerin sektörel ve tematik birleşmelerinin başladığı çekirdektir. Ana eşleştirmeler burada başlar. Tüm sektörel yapıların ve projelerin ölçek değerlerini artırmak adına belirlenen hedeflerde ortak çalışabildiği alandır. 

Komiteler, tematik çalışma alanlarında kendi alt-komitelerini ya da çalışma gruplarını oluşturabilir. Sektörel ve yarı-tematiktir. Komiteler konu başlıklarına göre sürelidir. Görevini tamamlayan kısım değiştirilebilir ya da kapatılabilir. MÜSİAD’ın yeni dönemde ilk etap hedef sektörlerinin çoğunluğu burada toplanmıştır. Bazı komiteler, pek çok iş kolunu ve sektörü aynı anda çalıştırmaya ve iş birliğine yönelttiği için ve projelerde çok sayıda komiteyi bir araya toplamaya uygun olduğu için mafsal-bağlantı (köprü) komite adını almaktadır.

Tematik alanlarda verilen sektörler örnek teşkil etmesi içindir. Kısıtlayıcı ya da bağlayıcı değildir. Söz konusu stratejik temaya uyumlu farklı sektörler de burada değerlendirilebilir.

Bir ortaklığın ya da yatırımın önünün açılabilmesi için öncelikle içerdeki üretimin ve ticaretin yeter seviyede ve hacimde gerçekleştirilmesi gerekir. Bunun için de gerekli altyapının öncelikli olarak üretim-ticaret safhasına yönlendirilmesi uygundur. 

İçerde uygun ve verimli planlanan üretim-ticaret hattı yani “SEKTÖRLERİNE UYUMLU İŞ MODELLERİ”; ilerleyen etaplarda UYGUN ORTAKLIKLARLA birleşmeyi ve ETKİN YATIRIM PROJELERİNE dönüşmeyi garantiler.

Sanayi ve ticarette son gelişmeleri izleme ve sektörel olarak ilgili üyeleri bilgilendirme. Sektörel alt çalışma gruplarıyla ticarette dönüşüm noktasında tüm üyeleri sektörel bazda bilgilendirecek çalışmalar yapılması. Sanayi ve ticarette dönüşümde öncü şirketlerle, işin başında olan şirketleri eşleştirerek deneyim aktarımı sağlamak.

Kamu teşvikleri hakkında bilgilendirme yapmak. Teşvik ve hibe veren kurumlarla iş birliği yaparak Genç MÜSİAD üyelerinin maksimum fayda almasını sağlamak. Genç MÜSİAD kurumuna katkı sağlayacak hibe ve teşvikler hakkındaki süreçleri yönetmek. Genç MÜSİAD üyelerinin ortak başvuru veya bölgelere yönelik özel teşvik ve hibelerden yararlanması noktasında gereken çalışmaları yapmak.

Ortaklık geliştirme, hedeflenen sektörlere uygun iş modelleri oluşturulduktan sonra bunun ortaklık mantığı içinde yönetilmesidir.

Ortaklık modeli, iş modellerinin hangi hedefler içinde çalıştırılacağını göstermektedir. Yani seçilen iş modeli ortaklık yapmak adına örneğin; milli üretime, yerelleşmeye, teknik eğitimle nitelikli istihdam oluşturmaya, sermayede fon oluşturmaya, kaynak yönetimine ya da yenilik planlamaya hizmet edebilir.

Birden fazla sektörün ortak bileşeni; ortaklıktır.

Yatırım modeli ise yatırımın hangi alanlarda odaklanması gerektiğini göstermektedir. Yatırım bir karar biçimi değil, karar prosesidir ve süreklilik arz eder. Yani ticaret ve üretimin alanları kesin çizgilerle belirlenmiş şeklinin aksine yatırım tüm prosesi kapsar. Yatırım kararı; envanter, fon, amortisman, yer, zaman, müşteri, ürün, ortak, bölgesel ve hukuki koşullar gibi pek çok parametrenin aynı anda çalıştırılmasıyla mümkündür.

Genç MÜSİAD Kurum İçi İnovasyon Komisyonu, gün geçtikçe artan rekabet, teknolojik gelişmeler karşısında kurumlara inovasyon farkındalığı oluşturma, inovasyonu kurum kültürüne yayma ve kurum içerisinde inovatif fikirlerin toplanarak hayata geçmesi adına çalışmalar yapmaktadır.

Amacımız, firmaları rakiplerinden farklılaştırarak inovatif fikirlerle ve profesyonel yöneticilerle buluşturmak, kurumsal inovasyon alanında gerçekleşen güncel çalışmaları takip etmek ve paylaşmak, inovasyon alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmaktır.

Geleneksel şirket modelinden, çağın gerektirdiği, teknolojik ve inovatif iş modeline geçiş sürecinde yer alan, özellikle ikinci ve üçüncü nesil kuşak yöneticileri, profesyonel çalışanları hedef kitlesi olarak belirleyen Kurum İçi İnovasyon Komisyonu, çalışmalarını bu doğrultuda hazırlamaktadır.

Komisyon, Genç MÜSİAD YouTube kanalında yer alan Çemberin Dışında-İnovasyon Konuşmaları, kurum içi inovasyon eğitimleri, Türk Hava Yolları iş birliğinde Anadolu İnovasyon ile Uçacak projesi, kitap ve makale çalışmaları ile farklı, özgün, nitelikli çalışmalara imza atmaktadır.

Genç MÜSİAD içerisinde eğitim etkinlikleri düzenlemek ve geliştirmek amacıyla kurulmuş bir komitedir. Faaliyetleri;

 • Genç MÜSİAD üyelerinin taleplerine binaen ve ihtiyaçlarını tespit ederek kişisel gelişimine katkı sağlayacak programlar düzenler.
 • Young Business Academy programının koordinasyonunu sağlar.
 • 18-23 ve 24-29 yaş aralıklarındaki üyelere özel eğitimler tasarlar.
 • Ticaret 101 programının koordinasyonunu sağlar.
 • Genç MÜSİAD’ın ve üyelerinin şirketlerinin gelişimine katkı sunacak kurumsal eğitimler düzenler.
 • Şirketlerin ihtiyaç duyduğu finans, dijital dönüşüm vb. konularda Mini MBA programları organize eder.
 • Üyelerin ve şirketlerinin istifade edebileceği alanlarda proje yazım eğitimleri düzenler.

Genç MÜSİAD’ın reklam faaliyetlerini üstlenen, web sitesi, sosyal medya, basınla iletişim ve birimlerin faaliyetlerinin duyurulması konusunda katkı sağlayan komitedir. Bütün komitelerle direkt olarak ilişkisi olan tek komite olma özelliğini taşır. Çünkü bütün komitelerin ihtiyaçlarını karşılar. Çeşitli projeler için TV, gazete gibi iletişim kurumlarının yetkilileriyle görüşüp tanışır ve irtibatta kalır. Genç MÜSİAD’ın projelerinde basın ve reklam yükünü üstlenir. Özel günlerle ilgili sokak röportajları ve video projeleri gerçekleştirir.

 • Genç MÜSİAD’ın kurumsal kimliğini en iyi şekilde kamuoyuna yansıtır.
 • Genç MÜSİAD’ın faaliyetlerinin gazete, televizyon vb. yayınlarda gözükmesini sağlar.
 • Sosyal medya araçlarını kullanarak kampanya ve duyuruları yönetir.
 • Sergi, atölye ve sanatçı galerisi vb. ziyaretleri düzenler ve sanatçı buluşmaları organize eder.
 • Yapacağı iletişim çalışmalarıyla Genç MÜSİAD’ın güçlü yönlerini ve değerlerini kamuoyuyla paylaşır.
 • Kurum bünyesinde ve ülke genelinde algı yönetimi seminerleri ve çalıştayları düzenler.

Genç MÜSİAD’ın yeni dönem hedefleri ve çalışmalarına uyumlu bir şekilde ihracat stratejileri çalışmak, ülke ve pazar profilleri belirlemek, dış ticaretin verimli ve etkin planlamasını sektörler bazında gerçekleştirmek. Bu amaçla pek çok komiteyle bağlantı hâlinde çalışacaktır.

 • İhracata yönelik panel ve programlar organize etmek,
 • Ticari ziyaretler organize etmek,
 • Ülke ve pazar profilleri belirlemek,
 • Genç MÜSİAD üyeleri arasında ticareti artırmak,
 • Genç MÜSİAD üyelerinin sektörel verilerini derlemek ve analiz etmek.

Komisyonun görevi yurt dışı teşkilatlanmasını genişletmek amacıyla belirlenen ülke ve şehirlerde yeni temsilciliklerin oluşturulması, hâlihazırda bulunan temsilciliklerin teşkilatlanmasını planlamak, genel merkezle bağlantı kurmak, yurt dışı kurum/kuruluşlarla kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürmektir. 

Yurt dışında bulunan şube ve temsilciliklerimiz aracılılığıyla Türkiye içinde bulunan üyelerimizin yurt dışına açılmasını teşvik eder ve ithalat / ihracat başta olmak üzere uluslararası ilişkileri geliştirmeyi hedef alır. Mevcutta bulunan bir şubenin takibi iletişimin sürekli hâle getirilmesi ve yeni açılacak şubelerin teşkilatlanma planını takip edip belli doğrultuda yönlendirmeler ve bilgilendirmeler yapılmasından sorumlu olacaktır.

 • KOBİ olan üyelerimizin dijital dönüşüm süreçlerine yönelik faaliyetlerde bulunmak,
 • Blockchain, IOT, yapay zekâ , fintech vb. konularda üyeleri bilgilendirici ve besleyici faaliyetlerde bulunmak ve etkinlikler düzenlemek,
 • Hackathon projesiyle MÜSİAD üyelerinin dijital çözüm merkezi olmak,
 • E-Ticaret alanında tüm üyelerin farkındalığının artırılması yönünde çalışmalar yapmak,
 • ÜR&GE ve AR&GE faaliyetlerinin hem KOBİ hem de sermaye şirketleri adına yaygınlaştırmak ve kazanç-maliyet makasını beslemek.

Komisyonun görevi, Genç MÜSİAD içerisindeki araştırma, teknoloji geliştirme, inovasyon ve teknoloji tabanlı girişimcilik faaliyetlerine ivme kazandırmak ve bağlı olduğu MÜSİAD ailesinin teknoloji, transfer ve bilginin ticarileşme potansiyelinin bölge, ülke ve dünya yararına en iyi şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

 • MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyelerine mentorluk eğitimleri vermek ve sertifikasyon sistemi oluşturmak,
 • Türkiye’deki girişimlerin MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyeleriyle eşleştirilerek profesyonel bir mentorluk havuzu kurmak,
 • Girişimlerin yurt dışına açılması, ürün ve servislerini yurtdışına satabilmelerine yönelik yurt dışındaki ilgili şubelerle iletişim sağlamak ve etkinlikler yapmak,
 • İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle girişimciler, mentorlar ve yatırımcılar için girişimleri hızlandırma ve globalleştirme merkezi kurarak girişimlerin büyümesine sürdürülebilir destek mekanizması sağlamak,
 • Start-up sahibi girişimcilere yönelik yarışmalar düzenlemek,
 • Girişimcilik ekosistemi içerisinde düzenlenen etkinliklere katılım sağlamak, paydaşı olmak.   

MÜSİAD ile diğer kurum, STK vb. yerler arasında bağ kurmayı ve bu bağları güçlendirmeyi hedefler. Dönem içinde kamu kurumları, bakanlıklar, belediyeler ve STK’lere ziyaretler gerçekleştirir.

Uluslararası çapta birçok faaliyet yaparak yurt içi ile yurt dışı arasındaki ilişkileri geliştirir. Yurt içi ile yurt dışı arasındaki koordineyi sağlar. Üyelere global düzeyde tecrübe katarak gelişimlerini sağlar.

Faaliyetlerine baktığımızda;

Büyükelçi ziyaretleri

Uluslararası şirket ziyaretleri

Uluslararası organizasyonların takibi

Yurt dışında mevcut bulunan STK’ler, konfederasyonlar ve gençlik organizasyonları takibi ve aktif iletişim hâlinde olmak,

Yurt dışı ve içinde önemli organizasyonlara temsilci bazında aktif katılım sağlanması noktasında çalışma yapmaları, kurumumuza birçok resmi veya özel kurum aracılığıyla gelen gençlik heyetlerinin karşılanması ve Genç MÜSİAD tanıtım sunumu yapılması vb. faaliyetler görev tanımlarında yer almaktadır.  

Genç MÜSİAD ve üniversiteler arasında köprü vazifesindedir. MÜSİAD ve GENÇ MÜSİAD’ın iş ahlakı ve çalışma prensiplerini tanıtır. Derneğimizin gerek üniversitelerle yapmış olduğu ortak çalışmalar gerek, kampüslerde gerçekleştirdiği faaliyetlerin organizasyon ve koordinasyonunu sağlar. 

Üniversiteli gençlerin derneği tanıma ve üye olmalarına yardımcı olur. Üniversitelerde paneller, kantin sohbetleri, iş gezileri vs. gibi program formatlarını gerçekleştirir. Üniversiteli öğrencilere iş sahasıyla ilgili tecrübe ve kaynak aktarılmasını sağlar.

 • Üniversitelerde aktif bir teşkilatlanma sağlamak,
 • Genel merkez vizyonu ve çalışmalarıyla koordineli programlar düzenlemek,
 • MÜSİAD ve Genç MÜSİAD’a üye şirketler başta olmak üzere şirketlerin insan kaynakları departmanlarıyla sürekli iletişim hâlinde olmak ve taleplerini koordine etmek,
 • Üniversite ve meslek liselerinden öğrencilere staj süreçlerine destek vermek,
 • Kullanılacak online platform üzerinden istihdam ve yetenek yönetimini sürdürülebilir kılmak,
 • Genç MÜSİAD şubeleriyle birlikte bölgesel staj ve istihdam politikaları hakkında öneriler geliştirmek ve İŞKUR vb. kurumlarla işbirliği yapmak.

Dünyada olup biten sorunları görüp; çözüm üreten, güncel gelişmeleri takip eden, manevi değerlerini ticari kaygılardan önde tutan, ahlaklı, erdemli, sorumluluk sahibi yeni nesli yetiştirmek amacıyla 14-18 yaş aralığındaki genç kitleyi hedef alır. Ortak paydada bulunmanın hafiflettiği yükü göstermek-birlik beraberlik ve ekip çalışmalarına ısındırmak, Genç MÜSİAD’ı tanıtıp; anlık adaptasyon ve ileriye yönelik entegrasyonu sağlamak Arifan Komitesinin hedeflerindendir.

•Liselere ziyaret yine bu liselerde eğitim, seminer yapılarak üye kazanımı ile devam eder,
•Gençlik Zirvesi,
•Kamp programı,
• Saha deneyimi
•Rol Model ile «bir gün» projeleriyle her alanda gençleri destekler.