SÜREKLİ EĞİTİM-GELİŞİM

Lineer sistemlerin yerini kuantuma bıraktığı günümüzün global dünyasında, Peter Drucker’ın da dediği gibi; “Dünya artık emek-yoğun, malzeme yoğun, enerji-yoğun değil; bilgi yoğun olmaktadır.” Bilgi çağı olarak adlandırılan ve teknolojinin çok boyutlu gelişimine şahit olunan günümüzde dünyadaki bu hızlı değişim, iş hayatında da benzer bir sürecin yaşanmasını zorunlu kılıyor. İş dünyasındaki yenilikler, yeni ekonomide başarılı olmak için yeni işletme süreçlerinin, yeni stratejik yaklaşımların, yeni iş geliştirme yollarının keşfedilmesini ve işletmelerin stratejik yol haritalarını çıkarmasını gerektiriyor. Özellikle, fırsatları değerlendirip yeni istihdam yaratma ve yeni iş kurma sürecinde bulunan girişimciler bu yeni düzenin etkisini oldukça hissediyorlar.

“Yeni Ekonomi” yenilikçiliğe dayandığından, girdilerin değişik şekillerde kullanılmasını, yeni iş alanlarının açılmasını ve yeni fikirlerin geliştirilmesini zorunlu hale getiriyor.Bilginin, katma değerin ana kaynaklarından biri haline gelmesi ve bilgiye dayalı ekonominin hızla gelişmesi yeni durum ve şartlara uyum sağlama ve yapısal dönüşüm, eğitim gereksinimini artırmaktadır. Eğitim, günümüz iş dünyasında sürekli gelişim ve değişim içinde olan ekonomik yapı içerisinde işletme sahiplerinin, iş kurmak isteyen girişimcilerin, mevcut çalışanların, her kademedeki yöneticilerin, iş’te kişisel-yönetsel kaliteyi yükseltebilmelerinin tek yoludur. İşte bu noktada bireylerin / kurumların işlevlerini daha etkin olarak sürdürmesi için küresel, teknolojik, teorik ve uygulama alanındaki gelişmeler hakkında, bilgi ve eğitim desteği almaları noktasında Sürekli Eğitim Merkezleri devreye girmektedir.

Eski ekonomide eğitimler “Mesleki Diplomaya Yönelik” olurken yeni ekonomide “Yaşam Boyu Öğrenim” esas alınmaktadır. Lisans eğitimini tamamlayan ya da zorunlu öğrenim çağı dışına çıkmış kimselerin, yaşamlarının herhangi bir aşamasında hissettikleri öğrenme gereksinmelerini karşılamak amacıyla Üniversitelerde kurulan Sürekli Eğitim Merkezleri düzenlenen eğitim programları ile bu açığı kapatmaktadır. Sürekli eğitim merkezlerinin programları, kısa sürelidir, ihtiyaç ve beklentilere, sorunlara odaklanır; yer ve zaman bakımından esnek bir yapı içinde planlanır ve yürütülür. Sürekli eğitim programları, mesleki-sektörel geliştirme, bilim ve teknolojide ve toplumsal kurumlarda gözlenen hızlı değişimlere uyum sağlama, kendini gerçekleştirme, farkındalık oluşturma ve tamamlayıcı eğitim sağlama amaçlarına dönük eğitimler içerir.

Mevcut işletmelerini geliştirmek isteyen işletme sahiplerine, proje fikri olan ve kendi işini kurmak isteyen girişimcilere, iş kurma, işletme ve işletmelerini geliştirme konularında ihtiyaç duydukları eğitim hizmetleri de Sürekli Eğitim Merkezi programlarında yer almaktadır. İş kurmak için öncelikle, iş’in fikir aşamasından uygulamaya geçişi ve iş planının hazırlanması gerekmektedir. Yeni iş kurmak isteyen girişimcilere kurmak istedikleri işlerini nasıl tasarlayacakları, uygulamaya koyacakları ve yönetecekleri konularında yol göstermek, destek olmak ve eğitmek aşamasında Sürekli Eğitim Merkezleri bu ihtiyacı karşılamaktadır.

Bu merkezlerde verilen “İş Kurma ve Yönetimi”, “İş Geliştirme ” gibi eğitimler; girişimcilerin iş kurma sürecini bilmelerini, bu süreçteki yapılabilirlik araştırması, iş planı gibi çalışmaların oluşturulmasını ve bu çalışmaları nasıl yapacaklarını öğrenmelerini sağlar. Bir işletmenin kuruluş sürecinin aşamalarında, girişimcinin işletmenin hukuki, finansal, ticari, teknik ve beşeri yapısını iyi analiz edebilmesi ve bu anlamda Pazarlama, Finans, Üretim, İnsan Kaynakları gibi fonksiyonlara haiz olması gerekmektedir. Dolayısıyla farklı formasyonlardan gelen katılımcıların bu alanlarda da bilgi sahibi olmasında Sürekli Eğitim Merkezleri etkin bir rol üstlenir.Hayat boyu öğrenme yaklaşımını esas alan İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezimizde; sürekli değişimin yaşandığı günümüz iş dünyasının yeni gerçeklerine uyum sağlamayı hedef alan uluslararası standartlarda eğitim programları gerçekleşmekte ve

Kişisel Gelişim,

Mesleki Gelişim,

Sektörel Gelişim,

Kurumsal Gelişim,

Sosyal ve Kültürel Gelişim

ana başlıklarında düzenlenen eğitim programları ile gerek bireysel gerekse kurumsal düzeyde muhataplarına en üst seviyede katkıda bulunmayı hedeflemektedir.Özellikle “Mesleki Gelişim” başlığı altındaki ‘Kurumsal Yapılanma, Ortaklık ve Kurum Kültürünün İnşası’ ‘İşadamları için Bilanço, Mali Tabloların Analizi ve Finans‘ ‘Yeni Projeler Oluşturma, Fizibilite ve Yatırım Kararları’ ‘İş Dünyasında Yenilikçilik/İnovasyon’ ‘Uygulamalı Dış Ticaret’ gibi eğitimler, iş kurmak ve geliştirmek isteyen katılımcılar için bir yol gösterici niteliğindedir. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi; günümüzde zorunlu olan yaşam boyu eğitim ihtiyacına cevap vermek ve Üniversitemizde oluşan bilgi birikimini paylaşmak için sunulan eğitim hizmetleri ile toplumsal gelişime katkıda bulunmayı görev edinmiştir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp